جايزه جایزه سریال نامزدی برنده اسکار

جايزه: جایزه سریال نامزدی برنده اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش‌تر از دهک دهم

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم کل آذر ماه جهت دهک اول ۸.۸ درصد و جهت دهک دهم ۷.۴ درصد است. 

تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش‌تر از دهک دهم

تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش تر از دهک دهم

عبارات مهم : خوراکی

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم کل آذر ماه جهت دهک اول ۸.۸ درصد و جهت دهک دهم ۷.۴ درصد هست.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران جهت نخستین بار تورم دهک های درآمدی را بررسی کرده است که طبق آن بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول بالغ بر ۱۱۱.۵ و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر ۱۰۹.۷ است و کمترین زیاد کردن ماهانه شاخص کل جهت دهک دهم بالغ بر ۰.۶ درصد و بیشترین زیاد کردن ماهانه شاخص کل جهت دهک اول بالغ بر ۱.۳ بوده است که در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه ۰.۶ واحد درصد بالاتر است.

تورم دهک اول ۱.۴ درصد بیش‌تر از دهک دهم

همچنین بررسی نتیجه های قیمت مصرف کننده در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بر اساس دهک های هزینه ای هم نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۱۱۵.۳ متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک اول هست. در حالی که بیشترین زیاد کردن ماهانه شاخص این گروه معادل ۳ درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل ۲.۱ درصد متعلق به دهک دهم هست. در گروه غیرخوراکی و خدمات مصرفی بیشترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۹.۷ جهت دهک اول و کمترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۸.۵ متعلق به دهک دهم است در حالی که بیشترین زیاد کردن ماهانه این شاخص معادل ۰.۲ درصد متعلق به دهک دهم و جهت دهک اول این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

به طور کلی بررسی نتیجه های حاکی از آن است که زیاد کردن قیمت در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود تخصیص داده شده است داده منجر به بروز فشار تورمی زیاد در این دهک نسبت به دهک های بالاتر شده است هست. به طوری که تورم هر سال در دهک اول ۸.۸ درصد و در دهک دهم ۷.۴ درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تورم کل آذر ماه جهت دهک اول ۸.۸ درصد و جهت دهک دهم ۷.۴ درصد است. 

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs